Mỗi 3 năm nhận 3% giá trị trung bình GTTKCB 3 năm, nhận 100% Phí thực thu 3 năm đầu vào năm thứ 10, nhận 200% Phí thực thu 3 năm đầu vào năm thứ 20

Hiển thị kết quả duy nhất