Các thuật ngữ trong bảo hiểm nhân thọ

Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ
Các thuật ngữ trong bảo hiểm nhân thọ

Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

 • Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) là sự thỏa thuận giữa BMBH và DNBH, theo đó BMBH phải đóng phí BH, DNBH phải trả tiền BH hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
 • Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức, hoạt động theo qui định của luật kinh doanh BH và các qui định khác để kinh doanh BH, tái BH.
 • Bên mua bảo hiểm (BMBH) là tổ chức, cá nhân giao kết HĐBH với Doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm
 • Người được bảo hiểm (NĐBH) là tổ chức cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng đươc bảo hiểm theo NĐBH. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là Người thụ hưởng.
 • Người thụ hưởng (NTH) là tổ chức, cá nhân được BMBH chỉ định để hưởng quyền lợi BH trong HĐBH con người.
 • Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật qui định. Nếu xảy ra thì DNBH phải trả tiền bảo hiểm cho NTH hoặc bồi thường cho NĐBH.
 • Đối tượng bảo hiểm là đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro khiến quyền lợi được bảo vệ bởi HD0BH bị tổn hại. Bao gồm: con người (tính mạng, sức khỏe, tuổi thọ…của con người), tài sản và lợi ích liên quan, trách nhiệm dân sự.
 • Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà DNBH trả cho một sự kiện BH hoặc trong cả thời hạn BH theo thỏa thuận trong HĐBH.
 • Phí bảo hiểm là số tiền do BMBH đóng cho DNBH theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận.
 • Phạm vi BH là phạm vi giới hạn những rủi ro, loại tổn thất và chi phí phát sinh mà DNBH sẽ chịu nếu nó xảy ra.
 • Loại trừ BH bao gồm các trường hợp mà DNBH sẽ không chịu trách nhiệm, được nêu rõ trong HĐBH
 • Bảo hiểm trùng: là trường hợp một đối tượng BH được bảo vệ bằng ít nhất 2 HĐBH có cùng rủi ro được BH, và khi sự kiện BH xảy ra thì các HĐ đều còn hiệu lực.
 • Đồng bảo hiểm: là trường hợp nhiều DNBH cùng BH cho một đối tượng BH, chia sẻ phí và trách nhiệm bồi thường. Thông thường các DN ủy quyền cho 1 doanh nghiệp làm đầu mối thương thảo HD0BH, giải quyết tổn thất
 • Tái bảo hiểm: là trường hợp DNBH ban đầu (là DNBH gốc) chuyển một phần rủi ro cho DNBH khác (là DN tái bảo hiểm) khi rủi ro vượt quá khả năng tài chính của DNBH. BMBH chỉ yêu cầu BH từ DNBH gốc.
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password