Sự đa đạng của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

470

BẢO HIỂM NHÂN THỌDựa theo đặc điểm, bảo hiểm nhân thọ có thể chia thành các loại như sau:Bảo hiểm tử kỳ:

 • SBH được DNBH trả một lần cho NTH nếu NĐBH tử vong trong thời gian của HĐBH.
 • Không có mục đích tiết kiệm mà chỉ đơn thuần là bảo vệ tài chính khi có rủi ro
 • Phí BH thường thấp so với các nghiệp vụ BH khác
 • Các dạng bao gồm BH tử kỳ cố định, có điều kiện; tử kỳ có thể tái tục, có thể chuyển đổi, tử kỳ giảm dần, tăng dần, BH thu nhập gia đình

Bảo hiểm sinh kỳ:

 • STBH được DNBH trả một lần cho NTH nếu NĐBH vẫn còn sống đến thời hạn xác định
 • Thời hạn của HĐBH xác định, được thỏa thuận trong HĐBH
 • Nếu NĐBH chết trước thời hạn thanh toán thì DNBH sẽ không trả tiền BH
 • Phí bảo hiểm trả một lần hoặc nhiều lần

Bảo hiểm hỗn hợp

 • STBH được DNBH trả cho hai sự kiện trái ngược: NĐBH mất sớm hoặc sống đến thời hạn của HĐBH
 • Thời hạn của HĐBH xác định, được thỏa thuận trong HĐBH
 • Có giá trị hoàn lại (còn gọi là giá trị giải ước)
 • Phí bảo hiểm thường đóng định kỳ và không thay đổi
 • Các dạng BH hỗn hợp: BH hỗn hợp không chia lãi, BH hỗn hợp có chia lãi

Bảo hiểm trọn đời

 • STBH được STBH trả một lần cho NTH khi NĐBH tử vong vào bất cứ thời điểm nào trong suốt cuộc đời (việc trả tiền BH là chắc chắn)
 • Thời hạn của HĐBH không xác định, được tính từ lúc ký kết đến khi NĐBH tử vong
 • Phí BH có thể trả một lần hoặc trả định kỳ trong giới hạn thời gian nhất định
 • Các dạng BH trọn đời: BH trọn đời không chia lãi, BH trọn đời có chia lãi, BH trọn đời chi phí thấp

Bảo hiểm trả tiền định kỳ (bảo hiểm niên kim)

 • Nếu NĐBH sống đến một thời hạn nhất định thì sau thời hạn đó DNBH trả tiền định kỳ cho NTH theo thỏa thuận trong HĐBH.
 • Thời gian của HĐBH xác định, được thỏa thuận trong HĐBH
 • Giống BH sinh kỳ, nếu NĐBH chết trước thời hạn xác định trong HĐ thì DNBH không phải trả tiền BH
 • Phí BH có thể trả một lần hoặc trả định kỳ  nhiều lần theo thỏa thuận trong HĐ
 • Các dạnh BH niên kim: niên kim trả ngay/niên kim trả sau; niên kim có thời hạn/niên kim trọn đời, niên kim cố định, niên kim biến đổi, niên kim đầu kỳ, niên kim cuối kỳ

Bảo hiểm hưu trí

 • STBH được DNBH chi trả một lần hoặc trả định kỳ như một niên kim cho NĐBH, nếu đạt tiến độ tuổi nhất định
 • Nếu NĐBH tử vong khi chưa về hưu, số tiền trợ cấp sẽ được DNBH trả một lần cho NTH.
 • Thời hạn của HĐBH xác định, được thỏa thuận trong HĐBH
 • BH hưu trí là sự kết hợp giữa BH tử kỳ và BH trả tiền định kỳ hoặc BH sinh kỳ.

Bảo hiểm liên kết đầu tư

 • Là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp giữa bảo hiểm bảo vệ trọn đời và đầu tư tài chính
 • BMBH lựa chọn hình thức đầu tư, hưởng mọi lợi nhuận và chịu mọi rủi ro. Các yếu tố nhu hoạt động đầu tư, chi phí và lợi nhuận của quỹ đều được công bố rõ với khách hàng.
 • Bảo hiểm bổ sung (bổ trợ, tăng cường)
 • Luôn được bán kèm với một sản phẩm chính
 • Bổ sung thêm quyền lợi bảo vệ
 • Thường có mức phí thấp

Ý kiến của bạn