Quản lý tài chính cá nhân

288

Lời nói đầu:

Quản lý tài chính cá nhân là chủ đề quan trọng.Chủ đề nay nên được phổ cập từ sớm nhằm giúp trẻ nâng cao ý thức. Tiết kiệm, cũng như kế hoạch tài chính cho bản thân từ sớm.

Tuy nhiên,tại Việt Nam, quản lý tài chính cá nhân chưa được quan tâm đúng mức.

Quan niệm trời sinh voi sinh cỏ cần được điều chỉnh.

 

-st-

Ý kiến của bạn