Quỹ đầu tư năng động ENF

354

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động phù hợp với tình hình vĩ mô và diễn biến của thị trường nhằm bảo toàn vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ khi có cơ hội. Cụ thể, việc phân bổ tài sản của Quỹ chủ yếu được thực hiện như sau:

  • Cổ phiếu từ 0 – 100%: Các cổ phiếu trong nước niêm yết trên HOSE và HNX.
  • Trái phiếu từ 0 – 100%: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam.
  • Tiền từ 0 – 49%: Đầu tư vào thị trường tiền tệ và tiền gửi tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Ý kiến của bạn