Tìm hiểu Quỹ Mở – cách thức hoạt động và các hình thức

964

Quỹ Mở là gì ?

Quỹ Mở chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2012 với cơ sở pháp lý là thông tư 183/TT-BTC.

Quỹ Mở là hình thức của Quỹ tương hỗ (Mutual fund), một loại hình quỹ do nhiều nhà đầu tư đóng góp, được quản lý bởi công ty quản lý quỹ với đội ngũ chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm. Mục tiêu đầu tư của Quỹ được đề cập rõ trong bản cáo bạch và công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và cơ quan quản lý về việc thực hiện đầu tư của mình.


Quỹ tương hỗ bao gồm hai hình thức là quỹ đóng (closed end fund) và Qũy Mở (open ended fund).

Nếu như với Quỹ đóng, nhà đầu tư chỉ có thể tham gia tại thời điểm ban đầu khi Quỹ kêu gọi góp vốn, số chứng chỉ Quỹ không thay đổi trong suốt vòng đời của Quỹ, nhà đầu tư muốn rút vốn phải bán theo giá thị trường thay vì giá trị thật của Quỹ.

Quỹ Mở do nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn, nhà đầu tư có thể tham gia thêm hoặc rút vốn bất cứ lúc nào theo giá trị thực của Quỹ. Quỹ mở không niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá giao dịch luôn là giá trị thực (NAV/chứng chỉ Quỹ)

Đối với Quỹ Mở, nhà đầu tư có thể tham gia vào bất cứ lúc nào sau khi Quỹ đi vào hoạt động và rút vốn theo giá trị thực của Quỹ tại thời điểm nhà đầu tư muốn rút vốn. Quỹ Mở do vậy được các công ty quản lý Quỹ cho ra mắt thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Với từng thời điểm, chu kỳ kinh tế mà qui mô của mỗi loại Quỹ mở có sự thay đổi.

Theo dòng lịch sử quỹ tương hỗ, Quỹ đóng là loại hình Quỹ ra đời đầu tiên, tuy nhiên qua thời gian đến hiện tại, số lượng Quỹ Mở chiếm đến 80% số lượng Quỹ đang hoạt động trên toàn thế giới, thể hiện tính ưu việt và tiện lợi của loại hình Quỹ này.

Tìm hiểu Quỹ Mở theo VCBF

Tìm hiểu Quỹ Mở

Quỹ Mở đầu tư trên số tiền nhà đầu tư góp vốn. Tài sản đầu tư bao gồm cổ phiếu, trái phiếu hay các công cụ tiền tệ. Tỷ lệ tài sản đầu tư phụ thuộc vào chiến lược đầu tư đề cập rõ trong bản cáo bạch khi huy động vốn từ các nhà đầu tư. Vì vậy, Quỹ Mở có thể có nhiều hình thức như Qũy đầu tư cổ phiếu, Quỹ đầu tư trái phiếu, Quỹ cân bằng…

Tham gia đầu tư

Trong quá trình hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể tiếp tục góp vốn vào Quỹ thông qua lệnh mua chứng chỉ Quỹ và cũng có thể rút vốn khỏi Quỹ thông qua lệnh bán chứng chỉ Quỹ. Giá mua hay bán chứng chỉ Quỹ chính là giá trị thực của chứng chỉ Quỹ tại thời điểm mua hay bán.

Khi Quỹ có thêm nhà đầu tư, thêm tiền mặt, Quỹ tiếp tục giải ngân vào các tài sản đầu tư theo chiến lược, mặt khác, khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn, quỹ phải bán bớt tài sản để hoàn trả vốn cho nhà đầu tư.

Rút tiền mặt từ khoản đầu tư

Về mặt lý thuyết, nhà đầu tư có thể rút vốn bất cứ lúc nào và Quỹ phải có trách nhiệm thanh lý tài sản để hoàn trả cho nhà đầu tư, tuy nhiên, luật có qui định trong một đợt khớp lệnh, giá trị lệnh bán không vượt quá 10% số lượng chứng chỉ Quỹ đang lưu hành, điều này đảm bảo Quỹ duy trì việc hoạt động ổn định và có thời gian thanh lý tài sản.

Ý kiến của bạn