Sự khác nhau giữa Quỹ Mở và Quỹ đóng

Khi lựa chọn tham gia đầu tư Quỹ tương hỗ, nhà đầu tư có hai lựa chọn về hình thức Quỹ là quỹ dạng mở và Quỹ dạng đóng. Hiểu rõ cách hoạt động của mỗi Quỹ sẽ gíup nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng.

Quỹ Mở

Nhà đầu tư tham gia vào Quỹ Mở bằng cách thực hiện lệnh mua chứng chỉ Quỹ, giá khớp lệnh chính là giá trị tài sản ròng/chứng chỉ Quỹ tại thời điểm khớp lệnh (NAV/chứng chỉ Quỹ).

NAV/chứng chỉ Quỹ là giá trị thị trường của Quỹ tại cuối mỗi ngày giao dịch trừ đi các nghĩa vụ nợ sau đó chia cho tổng số chứng chỉ Quỹ đang lưu hành.

Quỹ Mở định giá tài sản Quỹ vào cuối mỗi ngày giao dịch. Ví dụ, đối với Quỹ cân bằng, là Quỹ đầu tư vào cả hai loại tài sản Cổ phiếu và Trái phiếu, sử dụng giá đóng cửa của cổ phiếu và trái phiếu đang có trong danh mục để xác định giá trị thị trường. Số lượng cổ phiếu và trái phiếu đang nắm giữ nhân với giá đóng cửa, sau đó tổng giá trị của hai loại chứng khoán này trừ đi tổng nợ phải trả. Kết quả ra giá trị tài sản ròng, dùng giá trị này chia cho tổng số chứng chỉ Quỹ đang lưu hành sẽ cho ra giá trị tài sản ròng/chứng chỉ Quỹ (NAV/chứng chỉ Quỹ)

🏆Ưu nhược điểm của Quỹ Mở

NAV thay đổi theo mỗi chu kỳ giao dịch do sự thay đổi của giá các loại chứng khoán mà QUỹ đang nắm giữ (cổ phiếu, trái phiếu). NAV là số liệu quan trọng bởi lí do sau:

1.NAV được sử dụng để đánh giá giá trị chứng chỉ Quỹ mà nhà đầu tư đang sở hữu.

2.NAV là mức giá được sử dụng để khớp lệnh mua hay bán chứng chỉ Quỹ.

NAVs của các Quỹ khác nhau được công bố định kỳ theo kỳ giao dịch của Quỹ trên website của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Quỹ Mở không niêm yết trên thị trường chứng khoán nhà đầu tư khi tham gia hoặc rút vốn gửi lệnh trực tiếp đến công ty quản lý Quỹ hoặc các đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ.

Nhà đầu tư của Quỹ được cập nhật định kỳ về giao dịch mua /bán trong kỳ, giá trị chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hiện tại so với kỳ trước và so với giá vốn qua đó nhà đầu tư nắm được tình trạng lời/lỗ của khoản đầu tư.

Giá trị của Quỹ tương hỗ tăng khi

  • Giá thị trường của chứng khoán trong danh mục của Quỹ tăng
  • Công ty quản lý Quỹ bán chứng khoán đầu tư ở mức lời (giá bán cao hơn giá mua). Lợi nhuận sẽ được chia cho cổ đông. Nếu chứng khoán bán ở mức lỗ (giá bán thấp hơn giá mua), khoản lỗ sẽ bù trừ với khoản lời đầu tư và khoản chênh lệch sẽ tính cho nhà đầu tư.
  • NAV/chứng chỉ Quỹ tăng

Các Quỹ đóng tại Việt Nam, phần lớn đã ngừng niêm yết để giải thể hoặc chuyển sang hình thức Quỹ Mở.

Quỹ đóng

Quỹ đóng là quỹ có số lượng chứng chỉ Quỹ phát hành không đổi trong suốt thời gian hoạt động của Quỹ, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Khi Quỹ ngừng kêu gọi nhà đầu tư, nhà đầu tư mới không thể tham gia trực tiếp vào Quỹ, muốn trở thành nhà đầu tư của Quỹ, nhà đầu tư chỉ có thể tham gia mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán.

Giống như Quỹ Mở, quỹ đóng được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm, hoạt động theo mục tiêu và tôn chỉ Quỹ đề cập trong bản cáo bạch.

Khác với Quỹ Mở giá giao dịch chính là NAV/chứng chỉ Quỹ, Quỹ đóng giao dịch tại mức giá theo qui luật cung cầu, do vậy, giá giao dịch có thể cao hơn hay thấp hơn NAV/chứng chỉ Quỹ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Smartchoice - lựa chọn sản phẩm tốt nhất
Logo
Reset Password