Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (HOSE:SSI) hoàn thành phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

314


Phân tích Kỹ thuật bởi TradingView

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (HOSE:SSI) vừa công bố hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Theo đó, công ty đã hoàn tất phát hành 82.881.929 cổ phiếu ; phân phối cổ tức cho 20.758 cổ đông.


MWG Dữ liệu Cơ bản bởi TradingView

Ý kiến của bạn