Mẫu Business model dành cho dự án xây dựng resort

724

 

Đây là 1 business case hoàn chỉnh về việc thiết lập dự án xây dựng resort lớn. Mô hình phân tích bao gồm từ việc lập kế hoạch huy động vốn, phân tích tài chính, dòng tiền, dự kiến kế hoạch doanh thu lợi nhuận.

Mô hình phân tích excel bằng tiếng Anh, bao gồm các phần sau:

 • Thu xếp và sử dụng nguồn vốn – Sources and uses of funds
 • Dòng tiền trong giai đoạn xây dựng – Cashflow during construction
 • Dự kiến lãi lỗ – base case – P/L projection
 • Dự kiến thu nhập từ khách sạn – Hotel Income Statement – base case
 • Dự kiến thu nhập từ căn hộ Villa – Villa Income Statement – base case
 • Dự kiến thu nhập từ Villa không phòng – Villa No Room Income Statement – base case
 • Các giả định – Assumptions
 • Chi phí xây dựng khách sạn – Hotel Hard cost
 • Chi phí nhân lực, pháp lý – Hotel soft cost
 • Phân tích doanh thu căn hộ Villa – Villa Sales Analysis
 • Bảng tính khấu hao – Depreciation
 • Vay nợ – Loan

 

Ý kiến của bạn